دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

جزئیات خبر

جستجو

آموزش سبک زندگی سالم

دوره دوم فصل زمستان در آموزش سبک زندگی سالم در مدرسه حضرت خدیجه کبری س برگزار گردید .
بر اساس تعریف سلامت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت ، سلامت در چهار بعد جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی تعریف می گردد. آموزش این مجموعه شامل ( سلامت و زندگی ، ایمنی در زندگی ، تغذیه سالم ، فعالیت جسمانی ، دوری جستن از مصرف سیگار و قلیان ، دوری جستن از مصرف سیگار و الکل ، سلامت روان ، سلامت معنوی ، سلامت اجتماعی ، مولفه های اجتماعی سلامت ) می باشد . سبک زندگی سالم به مجموعه رفتارهای فردی اطلاق می گردد که با بکارگیری آنها بخش بزرگی از عوامل خطر بیماری در فرد کنترل شده و احتمال ایجاد بیماری تا حد زیادی کم شده و طئل عمر سالم زیاد می شود . به عبارت دیگر شیوه زندگی سالم انتخابی است در برابر شیوه غیر سالم زندگی که غیر از بعد جسمی ، ابعاد روانی ، اجتماعی و معنوی را در بر می گیرد .
.
هدف از برگزاری:
هدف از برگزاری این کارگاه ها ارتقاء دانش و تغییر و اتخاذ روزمره رفتارهای سالم و مطلوبی است که سبب افزایش امید به زندگی سالم و ارتقاء کیفیت زندگی و شادکامی خود و خانواده شان می شود

واژگان کلیدی: سبک زندگی سالم – سلامت جسمی – سلامت معنوی – سلامت روانی

آخرین اخبار