جمعه, 23 آذر,1397
Menu

اماکن بهداشتی و درمانی

اماکن بهداشتی و درمانی

عنوان نشانی تلفن متولی ظرفیت توضیحات
: مرکز مشاوره مجتمع اندیشه شهرک محلاتي -خ نصر - ک نصر 9 22471884-5 دولتی  5 مرد + 15 زن  متولی : موسسه فرهنگی آموزشی شهرک محلاتی
زمینه : برگزاری کارگاه های روان شناسی و ارائه خدمات مشاوره
: درمانگاه قائم اباصالح شهرک قائم - نیایش دوم 22461256 بخش خصوصی  12 تخت / 20 مرد + 40 زن  متولی : دانشگاه شهید بهشتی
زمینه : داخلی، قلب، جراحی عمومی،اطفال و ...
: فاطمه الزهرا شهرک محلاتی - میدان اول محلاتی - خ فتح - پ 2 22471773-4 دولتی  20+20  متولی : سپاه