دوشنبه, 01 بهمن,1397
Menu

اماکن آموزشی

مدارس ابتدائی
عنوان نشانی تلفن متولی جنسیت
: دبستان حضرت مریم مینی سیتی - شهرک محلاتی -خ فتح 1 22449462 دولتی زن
: دبستان حضرت معصومه شهرک محلاتی - خ شهدای گمنام - خ ایثار - نبش ک هفتم 22440960 دولتی زن
: دبستان امام سجاد مینی سیتی -شهرک محلاتی - خ شهدای گمنام - خ آزادگان 22441461 دولتی مرد
: دبستان نور قائم جاده لشگرک - شهرک قائم - ک سوسن 2 22451738 دولتی زن
: دبستان نورقائم چاده لشگرک - شهرک قائم - دوارده متری ر ازقی 22452854 دولتی مرد
: دبستان امام حسین مینی سیتی- شهرک محلاتی - فاز 3 - میدان امام علی (ع) 22441461 دولتی مرد
مدارس راهنمائی
: مدرسه راهنمائی حضرت زینب شهرک شهيد محلاتي- فاز 2 - خ مخابرات - خ توحيد - روبروي مسجد وليعصر 22456370-22451115 دولتی زن
: مدرسه راهنمائی امام جعفر صادق شهرک شهيد محلاتي - فاز 3 - روبروي مقبره الشهداء 224645454-22441460 دولتی مرد
: مدرسه راهنمائی نور قائم 2 جاده لشکرک - شهرک قائم - ک رازقي 22468257-22452854 دولتی مرد
: مدرسه راهنمائی نور قائم خ قائم - خ بوستان - ک سوسن 2 22451738-22491415 دولتی زن
: مدرسه راهنمائی فاطمه الزهرا شهرک شهيد محلاتي - خ شهداي گمنام - نبش آزادگان 22463635-22441463 دولتی زن
دبیرستان و هنرستان
: دبیرستان خدیجه کبری شهرک شهيد محلاتي - فاز 2 - خ نصر 22497000-22441462 دولتی زن
: دبیرستان امام علی شهرک محلاتي - فاز 3 - بلوار معراج 22441460-22464545 دولتی مرد
: دبیرستان احمدیه شهرک قائم - انتهاي فاز 1 22462659-22468055 دولتی زن
: دبیرستان کار و دانش ادب جاده لشکرک - ميني سيتي - شهرک قائم - انتهاي فاز 1 22454125-22497272 دولتی مرد
: دبیرستان فدک شهرک محلاتي - فاز 2 - 22451116-22452445 دولتی زن
: دبیرستان امام حسن مجتبی ميني سيتي - شهرک محلاتي - ابتداي بلوار بسيج غربي 22451113-22471617 دولتی زن