جمعه, 23 آذر,1397
Menu

آمار جمعیتی

آمار جمعیتی


 

 گروه  تعداد
تعداد خانوار 6319
جمعیت کل
 26307
 جمعیت زن
 12793
 جمعیت مرد
 13514
 باسواد-مرد
 12754
 باسواد-زن
 11937
 باسواد-کل
 24691
 بی سواد-مرد
 103
 بی سواد-زن
 208
 بی سواد-کل
 311


تاریخ: مرداد 1387